Ir-Rwol tal-MPPB

1: X’inhu r-rwol tal-MPPB?

L-MPPB huwa l-korp regolatorju statutorju għall-psikologi f’Malta skont l-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija (2004) u l-Att Nru XX11 tal-2020. Jistabbilixxi wkoll l-istandards etiċi għall-prattika tal-psikologi kollha f’Malta.

Sabiex jipprattika bħala psikologu, irrispettivament mill-ispeċjalizzazzjoni, wieħed jeħtieġ mandat fil-psikoloġija. Il-mandat jingħata lil applikanti li għandhom kwalifika ta’ livell 7 tal-MQF f’lawrja rikonoxxuta bħala ekwivalenti għal dik offruta mill-Università ta’ Malta, flimkien ma’ minimu ta’ sentejn (3770 siegħa) ta’ prattika sorveljata wara t-tlestija tal-lawrja.

It-titlu ta’ ‘psikologu’ huwa titlu protett u l-ebda persuna ma tista’ tuża dak it-titlu mingħajr mandat.

Aġġornat – Jannar 2022

 

Proċedura biex tapplika għal Warrant

1: Kif nista ‘nirreġistra bħala psikologu f’Malta?

It-titlu ta’ ‘psikologu’ huwa protett taħt il-liġi Maltija. Huma biss dawk il-persuni li jkunu ngħataw il-warrant mill-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB), li jistgħu jużaw it-titlu ta’ psikologu f’Malta. Jekk qed tfittex warrant ta’ prattikant jeħtieġ l-Ewwel Grad fil-Psikoloġija. Fin-nuqqas ta’ dan, il-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta jista’ jikkunsidra grad ta’ Master’s ta’ konverżjoni fil-Psikoloġija jew rikonoxximent ta’ Tagħlim Preċedenti maħruġ mill-Università ta’ Malta. Imbagħad trid tikseb mill-inqas grad ta’ Master fil-Psikoloġija ta’ 90 jew 120 ECTs jew Dottorat. Jekk il-kors ta’ applikant huwa ta’ 90 ECTS (jiġifieri, inqas mill-minimu ta’ 120 ECTS) hu / hi jkollu bżonn itejjeb il-grad tagħhom. Jekk il-kors huwa approvat mill-Istadju 1 tar-Renju Unit (jew ekwivalenti minn pajjiż ieħor tal-UE f’waħda miż-żoni li huma ġġustifikati), il-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta jista’ jitlob suppliment ta’ sena.

Applikant irid ikun wettaq ukoll in-numru meħtieġ ta’ snin ta’ prattika sorveljata li għandhom ikunu ekwivalenti għal 3770 siegħa. Huwa meħtieġ li tipprattika fil-qasam tal-psikoloġija li fih ksibt il-kwalifika tiegħek u tispera li tkun iġġustifikat. Din il-prattika għandha titwettaq taħt is-superviżjoni ta’ psikologu li huwa rreġistrat mal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (sakemm is-superviżjoni ma tkunx inkisbet minn psikologu rreġistrat barra mill-pajjiż). L-applikanti għandhom juru li wettqu 90 siegħa ta’ superviżjoni. Mill-inqas 50% tas-superviżjoni għandha tkun minn superviżur ġustifikat fl-istess qasam ta’ speċjalizzazzjoni li fih wieħed jittama li jkun ġustifikat.

Wara dan, jekk il-kriterji l-oħra kollha jkunu sodisfatti, jinħareġ warrant.

Għal aktar gwida dwar kif tapplika għal warrant f’Malta int avżat li żżur regolarment il-website tal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB) (https://www.mppb.gov.mt) fejn l-informazzjoni kollha hija pprovduta fid-dokumenti disponibbli online.

2: Kif nista’ nagħżel kors li jagħmilni eliġibbli biex nikkwalifika bħala psikologu f’Malta?

Meta tagħżel kors, trid tiżgura li l-grad li qed tagħżel jiddikjara b’mod ċar fuq il-prospett li l-kwalifika tħejjik biex tipprattika bħala psikologu fil-pajjiż fejn qed jinkiseb it-taħriġ. Irrispettivament minn dan madankollu, int għandek tiżgura li l-kors magħżul ikun ekwivalenti għall-korsijiet tal-Masters fil-psikoloġija offruti fl-Università ta’ Malta. Dan huwa wkoll konformi mal-Att dwar il-Psikoloġija ta’ Malta (Kap. 471.).

3: Kif inkun naf jekk il-korsijiet tal-Master offruti barra mill-pajjiż humiex ekwivalenti għal dawk offruti f’Malta?

Sabiex tivvaluta l-ekwivalenza, ikollok bżonn tħares lejn il-programm tal-kors ta’ universitajiet barranin u tqabbel dan mal-programm ta’ korsijiet offruti fil-psikoloġija fl-Università ta’ Malta. L-ekwivalenza għandha tinftiehem f’termini ta’ numru ta’ krediti ECTS (90 ECTS – 120 ECTS skont il-proċess ta ‘Bolonja), input teoretiku u komponent ta’ riċerka, kif ukoll tqegħid superviżorju meħtieġ (madwar 500 siegħa ta’ prattika flimkien ma’ 80 siegħa ta ‘superviżjoni, li nofshom jistgħu jkunu superviżjoni tal-grupp).

4: Qed nikkunsidra li napplika għal programm ta ’Masters offrut minn Università fir-Renju Unit li huwa twil biss sena u li jipprepara lili għal taħriġ fl-Istadju 1 f’qasam tal-psikoloġija. Dan, flimkien ma ‘esperjenza relevanti ta’ xogħol taħt il-kwalifika ta’ xogħol sorveljat, jagħmilni eliġibbli biex niggarantixxi bħala psikologu f’Malta?

Meta tistudja fir-Renju Unit u l-kors li inti interessat fih jitqies mis-Soċjetà Psikoloġika Brittanika (BPS) bħala li jwassal għat-taħriġ tal-Istadju 1, għandek bżonn tagħmel sena addizzjonali ta’ prattika sorveljata full-time (1885 siegħa) (jew l-ekwivalenti tagħha f’ħin parzjali), aktar mis-sentejn meħtieġa ta’ taħriġ sħiħ ħin (jew l-ekwivalenti tagħha f’ħin parzjali) prattika sorveljata li hija meħtieġa qabel ma tiġi kkunsidrata għall-ġustifikazzjoni, kif meħtieġ mill-liġi. Dan se jagħmel tajjeb għat-taħriġ tal-Istadju 2 nieqes.

Barra minn hekk trid timla 45 siegħa ta’ superviżjoni, li nofshom jeħtieġ li jitwettqu ma’ Psikologu ġustifikat fil-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tiegħek.

5: Hemm xi linji gwida speċifiċi li għandi bżonn insegwi matul din is-sena inizjali ta’ prattika sorveljata (li tikkumpensa għat-taħriġ tal-Istadju 2)?

Matul din l-ewwel sena ta’ prattika sorveljata wara l-kwalifika, inti tkun mitlub iżżomm ġurnal ta’ sessjonijiet miżmuma mal-klijenti, kif ukoll rendikont ta’ dak li sar waqt is-superviżjoni u t-tagħlim li seħħ. Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-proċess, il-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB) ħejja ġurnal (verżjoni bl-ingliż biss), biex inti u s-superviżur tiegħek tkunu tistgħu ssegwu. Dan il-format xorta se jkun rikonoxxut mill-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB) sal-aħħar tal-2022.

Jekk jogħġbok innota li l-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB) ħejja ġurnali ta’ abbord ġodda u dawn se jsiru l-uniċi ġurnali ta’ abbord rikonoxxuti minn Jannar 2023. L-oqsma huma dawn li ġejjin (verżjoni bl-ingliż biss): Psikoloġija ForensikaPsikoloġija tas-SaħħaPsikoloġija ta’ Organizzazzjoni u Psikoloġija tal-Isport. Dan il-ġurnal ta’ abbord irid jiġi sottomess flimkien mad-dokumenti kollha meħtieġa meta tissottometti l-applikazzjoni tiegħek għall-warranting. Jekk jogħġbok innota li min għandu jibda jaħdem f’dan il-qasam issa għandu jagħmel dan billi juża l-format il-ġdid minnufih.

6: Jiena psikologu stabbilit f’pajjiż ieħor tal-UE u nixtieq niġi naħdem bħala psikologu f’Malta. X’għandi nagħmel biex nipprattika f’Malta?

Fil-każ li tkun stabbilit bħala psikologu fi Stat Membru ieħor tal-UE, japplikaw ir-regolamenti li jittrasponu d-Direttiva 2005/36 / CE (vide S.L. 451.03, Liġijiet ta’ Malta).

7: Jekk irċevejt rikonoxximent bħala psikologu minn pajjiż ieħor, għad għandi bżonn napplika għal warrant f’Malta?

Ir-rikonoxximent bħala psikologu jifforma pajjiż ieħor, anke jekk dak il-pajjiż huwa pajjiż ta’ l-UE, ma jfissirx awtomatikament li wieħed huwa ġġustifikat f’Malta. Xorta jkollok bżonn tgħaddi mill-proċess li tapplika għal warrant mal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta (MPPB) sabiex tkun tista’ tipprattika bħala psikologu f’Malta.

8: Jekk kors huwa kklassifikat mill-MQRIC bħala livell 7, dak jimplika awtomatikament ekwivalenza?

L-identifikazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-livell MQRIC waħedha mhix biżżejjed biex tistabbilixxi ekwivalenza u eliġibbiltà sussegwenti għall-ġustifikazzjoni.

9: Jekk inlesti grad ta’ Dottorat professjonali / prattikant ta’ tliet snin f’qasam fil-psikoloġija barra mill-pajjiż li jinkludi prattika sorveljata, aktar milli l-lawrja ta’ sentejn offruta mill-Università ta’ Malta, għadni obbligat li nagħmel is-sentejn sħaħ ta’ post ta’ prattika sorveljata kwalifika sabiex tikseb warrant biex tipprattika f’Malta?

Il-Bord se jqis is-sena addizzjonali ta’ taħriġ imwettaq matul il-grad ta’ Dottorat professjonali / prattikant tiegħek billi jnaqqas bin-nofs in-numru ta’ sigħat ta’ prattika sorveljata ta’ wara l-kwalifika.

10: Kieku kelli nkompli l-istudji tiegħi fl-Università ta ‘Malta, tista’ tgħarrafni meta tkun is-sejħa li jmiss għall-ftuħ fi Grad bil-Masters fil-Psikoloġija (M.Psy)?

Il-Bord jagħtik parir biex tindirizza dawn il-mistoqsijiet direttament mal-Università ta’ Malta.

11: Jien interessat li nsegwi kors postgraduate fil-psikoloġija barra l-pajjiż. Ġentilment tagħtini lista ta’ korsijiet li jiġu aċċettati mill-Bord għall-iskop ta’ ġustifikazzjoni f’Malta?

Jekk jogħġbok irreferi għall-mistoqsijiet hawn fuq għall-eliġibilità tal-korsijiet.

Aġġornat – Ġunju 2022

 

Ċertifikazzjoni tal-Kwalifika

1: Il-kwalifiki u l-ittri tiegħi mis-superviżuri huma kollha f’lingwa barranija. X’inhi l-proċedura li għandi nsegwi meta napplika għal warrant f’Malta?

Jekk id-dokumenti tiegħek mhumiex bl-Ingliż, dawn ikollhom jiġu tradotti minn traduttur iċċertifikat. Id-dokumenti kollha se jkollhom jiġu awtentikati minn professjonist legali. Għal aktar gwida dwar kif tissottometti applikazzjoni, jekk jogħġbok żur il-websajt tagħna (www.mppb.gov.mt).

2: Jien mhux residenti f’Malta. X’tip ta’ awtentikazzjoni taċ-ċertifikati teħtieġ l-MPPB?

L-awtentikazzjoni tad-dokumenti għandha dejjem issir minn Nutar jew Kummissarju tal-Ġuramenti. Jekk m’intix residenti f’Malta u l-professjonist awtorizzat mhuwiex ukoll residenti f’Malta, il-firma tiegħu / tagħha għandha tkun legalizzata permezz tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fil-pajjiż tal-ħruġ.

3: Tista’ ġentilment tgħidli min jista’ jawtentika d-dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati bl-applikazzjoni tal-mandat tal-psikologu jekk jogħġbok?

L-awtentikazzjoni tad-dokumenti għandha ssir minn Nutar jew Kummissarju tal-Ġuramenti.

Aġġornat – Jannar 2022

 

Esperjenza ta’ xogħol

1: Nixtieq inkun naf jekk l-esperjenza tax-xogħol kurrenti tiegħi hijiex rikonoxxuta biex niggarantixxi.

Biex taħdem biex tiġġustifika jkollok bżonn twettaq sentejn full-time (jew l-ekwivalenti tagħha part-time) esperjenza ta ‘xogħol sorveljat fil-qasam li għalih tixtieq tkun iġġustifikat fih. Mela, jekk l-erja tiegħek hija l-Psikoloġija tas-Saħħa, ix-xogħol li int tkun il-ħtiġijiet biex jirriflettu dan it-taħriġ. Ambjent relatat mas-saħħa huwa l-aħjar ambjent li fih tista ‘tikseb esperjenza bħal din.

2: Kieku kelli nsegwi kors ta’ Masters barra minn Malta nista’ niġi lura Malta u jkolli prattika taħt superviżjoni hawn jew ikolli bżonn dak barra minn Malta?

Ladarba tikseb Masters degree barra minn pajjiżek li twassal għal akkreditazzjoni professjonali bħala psikologu, tista’ terġa’ lura Malta u twettaq is-sentejn tiegħek, wara li tikkwalifika prattika sorveljata f’Malta.

3: Nista’ nwettaq il-prattika tal-kwalifika tiegħi biex ikolli l-warrant barra l-pajjiż?

Naturalment, l-esperjenza tiegħek tista’ tinkiseb ukoll barra minn Malta sakemm tkun sorveljata minn Psikologu fil-qasam li għalih tixtieq tkun iġġustifikat. Jeħtieġ li tiġi pprovduta attestazzjoni mis-superviżur tiegħek. L-esperjenza tax-xogħol imwettqa bħala parti minn dottorat professjonali tiġi kkunsidrata wkoll.

4: Il-Bord jippermettili nikseb il-kwalifika postali tiegħi, prattika sorveljata ta’ sentejn f’ambjent ta’ prattika privata?

Fil-preżent m’hemm xejn li jwaqqfek milli taħdem taħt superviżjoni f’ambjent ta’ prattika privata sakemm il-klijenti tiegħek jingħataw parir dwar is-sitwazzjoni tiegħek. Dan l-arranġament mhuwiex ideali u għaddejjin bidliet f’dan ir-rigward. Il-Bord għalhekk jissuġġerixxi bil-qawwa li tfittex esperjenza ta’ xogħol fi ħdan organizzazzjoni jew aġenzija.

5: Qed nipprova nfittex xogħol biex inkun nista’ nikseb is-sentejn ta’ prattika sorveljata tiegħi sabiex napplika għal warrant f’Malta. Tista’ jekk jogħġbok għarrafni jekk hemmx opportunita ta’ impjieg?

Il-Bord mhux f’pożizzjoni li jagħti parir dwar fejn tista’ takkwista s-sentejn ta’ prattika tiegħek. Madankollu, tista’ tkun trid tikkuntattja mal-Kamra tal-Psikologi ta’ Malta [info@mcp.org.mt] li, minn żmien għal żmien, toffri opportunita ta’ impjieg. 

Aġġornat – Jannar 2022

 

Superviżjoni u CPD

1: Jiena prattikant tal-psikoloġija li naħdem il-perjodu ta’ sentejn tiegħi biex inkun garantit bħala psikologu. Peress li d-dokument tas-CPD jiddikjara li, ‘psikologi taħt superviżjoni (pre-warrant)’ għandhom ‘preferibbilment’ jirċievu superviżjoni minn superviżur fi ħdan ‘l-istess qasam ta ‘speċjalizzazzjoni’, nixtieq niċċara jekk is-sigħat ta’ superviżjoni interna li jien bħalissa qed nirċievi mingħand psikologu ġustifikat barra l-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tiegħi, xorta ngħodd għall-mandat tiegħi.

Il-Bord jirrikjedi li mill-inqas nofs is-sigħat ta’ superviżjoni meħtieġa jiġu riċevuti minn psikologu ġustifikat, irreġistrat ukoll bħala superviżur, fiż-żona li fiha tkun trid tkun ġustifikata. Għalhekk int mitlub tfittex superviżjoni minn psikologu ġustifikat fl-inħawi tiegħek, li jaġixxi bħala s-superviżur ewlieni tiegħek. Imbagħad kwalunkwe superviżjoni interna oħra ma’ psikologu ieħor familjari mal-kuntest tax-xogħol tiegħek, tiġi aċċettata wkoll, sakemm il-persuna li toffri s-superviżjoni interna addizzjonali hi nnifisha psikologa ġustifikata u ġiet aċċettata mill-Bord bħala superviżur.

2: Jiena psikologu anzjan. Għad għandi bżonn superviżjoni?

Huwa mandatorju għal psikologu, inkluż psikologu anzjan, li jibqa’ jmur għas-superviżjoni.  Kull psikologu mitlub li jżomm ġurnal ta’ attivita’ tas-CPD, minħabba awditjar li jsir regolari.  Għanda ssir superviżjoni minn ta’ lanqas 25 siegħa fuq medda ta’ sentejn. 

3: Qed infittex superviżur biex jissorvelja s-sentejn tiegħi wara l-prattika ta’ kwalifika qabel ma napplika għall-ġustifikazzjoni. Kif immur dwar dan?

Lista ta’ superviżuri tinsab fuq il-websajt tal-MPPB. Issib l-ispeċjalizzazzjonijiet differenti għal kull superviżur taħt il-paġna – psikologi rreġistrati. Ikollok bżonn tagħżel superviżur mill-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tiegħek.

4: L-attivitajiet tas-CPD isiru x’imkien ieħor fl-Unjoni Ewropea (UE) huma rikonoxxuti?

Għall-iskop ta’ CPD, attivitajiet imwettqa x’imkien ieħor fl-UE huma aċċettati wkoll, sakemm dawn l-attivitajiet jiġu offruti minn istituzzjonijiet ta’ reputazzjoni tajba u jkunu rilevanti għall-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tiegħek. Iċ-ċertifikati ta’ attendenza bl-Ingliż ikollhom jintbagħtu. Int avżat li tagħmel użu mir-reġistru tas-CPD li huwa disponibbli online biex jgħinek iżżomm reġistru tal-attivitajiet kollha tas-CPD.

Aġġornat – Novembru 2023

 

Approvazzjoni tal-Korsijiet

Jien immexxi korsijiet tas-CPD u nixtieq inkun naf jekk l-MPPB jaqbilx mat-taħriġ ipprovdut.

Il-Bord se jkollu r-rwol li jiċċertifika n-numru ta’ sigħat ta’ korsijiet offruti. Bħala linja gwida, korsijiet ta’ 2hrs-4hrs huma ekwivalenti għal 5 sigħat CPD, korsijiet bejn 5hrs-10hrs huma ekwivalenti għal 10 sigħat CPD. Korsijiet itwal jiġu diskussi mill-Bord.

Aġġornat – Jannar 2022

 

Meta għandi nfittex Indennità Professjonali?

L-Indennità attwalment m’hijiex obbligatorja, għalkemm hija mħeġġa, fil-livelli kollha tal-professjoni tal-psikoloġija. Meta  tkun  taħdem mas-Servizz Pubbliku u/jew Settur Pubbliku, inti tiġi assigurat/a awtomatikament għas-servizz mogħti, kif inhi l-prattika għall-uffiċjali tas-servizz pubbliku u l-impjegati tal-agenziji parastatali. Jekk inti tkun taħdem fi klinika jew aġenzija privata, idealment inti tkun assiġurat/a minn min iħaddmek.

Barra minn hekk, jekk inti tkun qed taħdem għal rasek, hija fid diskrezzjoni unika tiegħek bħala psikologu/a awtorizzat/a sabiex tiddeċiedi jekk tassigurax lilek innifsek jew le.

Aġġornat – Jannar 2023

 

Ilmenti

Kif nista’ nirrapporta mġieba mhux etika minn psikologu? X’se tinvolvi? Filwaqt li nifhem li ser tintalab biex nagħti xhieda, ma nixtieqx nesperjenza espożizzjoni pubblika.

Huwa fil-kompetenza tal-Bord li jħares lejn l-ilmenti kollha riċevuti kontra psikologi. Sabiex il-Bord ikun jista ’jinvestiga l-każ, tintalab tikteb ittra formali lill-Bord, li tiżvela l-isem tal-persuna li tikser l-etika, u tagħti dettalji ta’ dak li ġara biex jikkostitwixxi kawża ta ’lment. Int tkun mitlub tidentifika ruħek mal-Bord sabiex issir inkjesta sħiħa. L-inkjesti mill-Bord isiru skont l-Att dwar l-Inkjesti (Kap.273.) tal-Liġijiet ta’ Malta.

Aġġornat – Jannar 2022