Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija mill-Artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, (Kap. 468.​), u għall-fini ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt fuq il-Bord tal-Professjoni tax-Xogħol Soċjali.

Website: https://swpb.gov.mt

Ikklikkja hawn biex tara l-kompożizzjoni tal-bord.

 

Kif nista’ nipprattika x-Xogħol Soċjali f’Malta?

Għal informazzjoni dwar kif tipprattika x-Xogħol Soċjali f’Malta, ikklikkja hawn biex tara d-dokument (verżjoni bl-ingliż biss).


L-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali

Il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta hija rregolata mill-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, il-Kapitolu 468 tal-Liġijiet ta’ Malta. L-Att dwar ix-Xogħol Soċjali, li ġie implimentat għall-ewwel darba fl-2003, għandu l-għan li jagħmel dispożizzjoni għar-regolamentazzjoni tal-professjoni tax-xogħol soċjali u li jipprevedi kwistjonijiet marbuta miegħu jew anċillari għalih. L-Att dwar ix-Xogħol Soċjali joffri l-gwida legali dwar il-kompożizzjoni tal-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali u l-funzjonijiet rispettivi tiegħu, il-warrant tax-xogħol soċjali u l-proċeduri tal-għoti tal-warrant u gwida għal kwalunkwe tħassib dixxiplinarju li jinqala’


Kodiċi ta’ Etika tax-Xogħol Soċjali

Fl-2018, il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ħaddiema Soċjali, nieda l-Kodiċi ta’ Etika tax-Xogħol Soċjali. Dan id-dokument huwa maħsub biex iservi ta’ gwida għall-imġiba tal-ħaddiema soċjali permezz tal-prattika professjonali tagħhom. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument.

Applikazzjoni għal Warrant ta’ Xogħol Soċjali

Ħaddiem soċjali jista’ jippreżenta applikazzjoni għal warrant Malti tax-Xogħol Soċjali billi jimla din il-formola u jgħaddiha lill-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, skont l-Artikolu 6 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali. Il-prattika standard tal-Bord hija li jirrevedi kull applikazzjoni fuq bażi ta’ każ b’każ. Kull applikant jiġi infurmat bl-eżitu tal-applikazzjoni rispettiva. Jekk applikazzjoni ta’ applikant ma tissodisfax il-kriterji meħtieġa, il-Bord għandu jinforma lill-applikant bir-rekwiżiti l-oħra meħtieġa. Ikklikkja hawn biex tapplika online.


Applikazzjoni għar-Reġistru ta’ Ħaddiema Soċjali Mingħajr Warrant li qed Jipprattikaw

Kull ħaddiem soċjali li ma jkollux warrant f’Malta huwa responsabbli li jinforma lill-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali dwar dan l-istatus professjonali meta jibda l-prattika tax-xogħol soċjali, skont l-Artikolu 3. (7) u (8) tal-Att dwar ix-Xogħol Soċjali. Il-SWPB jieħu ħsieb li jżomm verżjoni aġġornata tar-Reġistru tal-Ħaddiema Soċjali Li Ma Jkollhomx Warrant. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument (verżjoni bl-ingliż biss).


Applikazzjoni għal Ħaddiema Soċjali Impjegati li Għandha Tintbagħat mill-Organizzazzjonijiet ta’ Min Iħaddem

Sabiex il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali jkompli jiżgura standard professjonali għoli ta’ prattika tax-xogħol soċjali f’Malta, l-organizzazzjonijiet kollha li jimpjegaw professjonisti tax-xogħol soċjali f’Malta li jagħmlu prattika tax-xogħol soċjali jridu jressqu applikazzjoni quddiem l-istess bord bid-dettalji mitluba. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument (verżjoni bl-ingliż biss).


Proċedura ta’ Inkjesta – Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali

F’każ ta’ xi lment li jista’ jinqala’ dwar il-kondotta professjonali ta’ kwalunkwe prattika ta’ xogħol soċjali fil-gżejjer Maltin, wieħed jista’ jirreferi għall-Proċedura ta’ Inkjesta infurzata mill-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali. L-għan ta’ din il-proċedura huwa li jiġu milqugħa, investigati u deċiżi allegazzjonijiet dwar dikjarazzjoni ta’ kondotta professjonali ħażina, negliġenza qawwija u/jew inkompetenza minn ħaddiem soċjali. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument.


Politika dwar iż-Żamma ta’ Dokumentazzjoni

Din il-Politika għandha l-għan li tirregola ż-żamma, il-manutenzjoni u t-tneħħija ta’ dokumentazzjoni, kemm personali kif ukoll oħra, fi ħdan il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’Malta (SWPB), kif previst fl-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, Kap. 468 tal-Liġijiet ta’ Malta, u f’konformità mal-prinċipji tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u leġiżlazzjoni relatata, u dispożizzjonijiet legali oħra fil-Liġi Maltija. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument.


Lista ta’ Ħaddiema Soċjali bil-Warrant f’Malta

Din hija l-verżjoni aġġornata tal-lista tal-Ħaddiema Soċjali bil-Warrant f’Malta, kif ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, skont l-Artikolu 5. (2), tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali f’April 2023. Ikklikkja hawn biex tara d-dokument. ​

FacebookTwitter